Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng Sản Việt Nam/ - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 116tr. ; 19cm.
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính: Phần 1: Quá trình chuẩn bị đại hội; Phần 2: Nội dung đại hội và danh sách ban chấp hành trung ương Đảng khoá X.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1