Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại/ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Huyên - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 366tr. ; 21cm.
Phân tích làm rõ khái niệm con người chính trị nói chung như một phạm trù chính trị học với bản chất, đặc điểm, cấu trúc của nó. Đi sâu tìm hiểu con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng con người chính trị Việt Nam đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1