Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Phạm Xuân Sơn - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 250 tr. ; 21 cm.
Bài viết đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận diện và thiết lập các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam nhận diện, đặc điểm, nguyên nhân và vấn đề đặt ra. Thực trạng, phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Phương pháp luận nghiên cứu các quan hệ và quy luật xã hội / Lê Ngọc Tòng - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 158tr. ; 19cm.
Phân tích quan hệ và quy luật xã hội. Trình bày những phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội nhân văn
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1