Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tăng cường kiểm tra giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị vf công tác xây dựng Đảng / Cao Văn Thống - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 330tr. ; 21cm.
Đưa ra quan điểm của Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1