Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay/ : "Die politok und das recht uber soziale sicherheit in VietNam" - H. : , 2010. - 200tr. ; 28cm.
Trình bày các báo cáo về vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay của các đại biểu dự hội thảo như: Định hướng lập pháp của Quốc hội về an sinh xã hội, thực trạng, giải pháp an sinh xã hội, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội; chinh sách pháp luật về cứu trợ xã hội
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam" / Bộ Tư pháp - H., 2019. - 349tr. ; 29cm..
Vấn đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được giáo sư Klaus Schwab1, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), đặt ra trong quyển sách của mình ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của WEF năm 2016. Klaus Schwab cũng như rất nhiều học giả khác đều nhận định rằng những thay đổi về tốc độ, phạm vi và ảnh hưởng của những công nghệ mới nhất xứng đáng được coi là một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Báo cáo này nêu lên bức tranh về các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN lần thứ tư và những dự báo tác động đến chính sách và pháp luật.
Tài liệu số:1

3
Pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam và cộng hoà Liên bang Đức/ : Hội thảo khoa học/ - Hải Phòng. : , 2007. - 140tr. ; 28cm.
Sự cần thiết ban hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam, pháp luật và thực tiễn bồi thường nhà nước ở CHLB Đức; bản chất và sự điều chỉnh pháp luật về bồi thường nhà nước, phạm vi bồi thường nhà nước; trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động tư pháp; quan điểm và nội dung dự luật bồi thường nhà nước
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Xác định tiêu chí phân loại thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương/ : Hội thảo khoa học/ - H. : , 2010. - 118tr. ; 28cm.
Trình bày việc phân cấp thẩm quyền ban hành và thẩm quyền ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương trong các bối cảnh khác nhau như tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, đổi mới
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1