Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của bộ tư pháp/ : Thông tin khoa học pháp lý/. Phụ lục tháng 4/2009 - H. : Nxb Tư pháp, 2009. - 180tr. ; 27cm.
Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay và xu thế lựa chọn; 1 số vấn đề về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch; 1 số vấn đề về chính sách hình sự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hiệp định thương mại Việt-Mỹ và những yêu cầu đặt ra trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1