Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tìm hiêu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mac - Lênin / Trần Thị Kim Cúc - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 312tr. ; 21cm.
Nghiên cứu những tư tưởng của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin và những giá trị của nó cũng như việc vận dụng những tư tưởng đó trong thực tiễn ngày nay. Cuốn sách gồm 5 phần: Một số luận điểm về kinh tế, 1 số luận điểm về quản lý Nhà nước, 1 số luận điểm về công tác nghiên cứu khoa học, 1 số luận điểm về công tác tư tưởng lý luận, về xây dựng Đảng
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1