Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử. Tập 6, 1955-1957 - H. : Chính trị-Quốc gia, 2008. - 622tr. ; 21cm.
Tập 6 phản ánh thời kỳ cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới: Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc đi lên xây dựng CNXH. Miền nam trong công cuộc chống Mỹ. Qua đó thể hiện tình cảm sâu nưạng của chủ tịch HCM với đồng bào miền Nam ruột thịt
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1