Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đời sống xã hội Việt Nam đương đại / 1, Tình cảnh sống của người công nhân: thân phận, rủi ro và chiến lược cuộc sốngNguyễn Đức Lộc - H. : Tri thức, 2016. - 328 tr. ; 21 cm..
Cuốn sách là tập hợp các bài viết của nhiều tác giả khác nhau xoay quanh cuộc sống của người công nhân, đời sống và các chiến lược sinh kế của họ ở đô thị Việt Nam đương đại.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Những người thiểu số ở đô thị: Lựa chọn, trợ thành, khác biệt / 2 Nguyễn Đức Lộc - H. : Tri thức, 2016. - 603 tr. ; 21 cm..
“Đời sống xã hội Việt Nam đương đại tập 2” là tập hợp các bài viết của nhiều tác giả khác nhau xoay quanh thế giới sống của một bộ phận những người thiểu số ở đô thị Việt Nam đương đại. Từ lăng kính riêng của mình, các tác giả đã lần lượt giới thiệu cho chúng ta chân dung ngày nay của những người thiểu số ở đô thị: từ câu chuyện về hành trình mưu sinh ở thành phố của gia đình một anh công nhân người Khmer đến những tự sự của một bộ phận công nhân về ý nghĩa chọn lựa để trở thành công nhân của mình; từ những xao động trong tâm tưởng và sự thay đổi những giá trị trong tâm hồn của một bộ phận những người Công giáo mộ đạo qua những trải nghiệm hôn nhân trong gia đình của họ cho đến ý thức về bản dạng giới tôn giáo của những đồng cô làm nghề hầu đồng; …
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia / Đào Trí Úc // Nghiên cứu lập pháp.số 17(178)/T9-2010. - H;, 2010. - tr.5-13 .
Bài viết đề cập: Bản chất pháp lý và bản chất xã hội của Hiến pháp; Đặc trưng và chức năng của Hiến pháp; Các mô hình hiến pháp; Mức độ và phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp; Phương pháp soạn thảo và sửa đổi Hiến pháp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Thực hiện pháp luật và văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội / Nguyễn Minh Đoan - H. : Hồng Đức, 2013. - 538 tr. ; 21 cm..
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần A: Thực hiện và áp dụng pháp luật; Phần B: Ý thức pháp luật; Phần C: Pháp luật và lối sống theo pháp luật
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội / Nguyễn Minh Đoan - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 319tr. ; 19cm.
Đưa ra nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hệ thống pháp luật giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật đất nước áp dụng và bảo vệ pháp luật có hiệu quả hơn
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2