Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008. - 271 tr. ; 24cm.
Cuốn sách đưa ra đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thời kỳ 1930 - 1975. Đường lối xây dựng CNXH ở miền Bắc thời kỳ 1955 - 1975. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đường lối phát triển văn hóa - xã hội
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1