Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta / Nguyễn Duy Gia - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1995. - 324 tr. .
Đây là một công trình nghiên cứu công phu tiếp cận một cách có hệ thống những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý Nhà nước nói chung và nền hành chính quốc gia nói riêng. Tác giả cũng đề cập phương pháp luận tiếp cận vấn đề, giúp người đọc, người học có thể nghiên cứu tốt khoa học về nhà nước và nền hành chính cũng như các khoa học gần kề khác
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1