Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cẩm nang quản lý đầu tư , xây dựng hợp đồng mới điều chỉnh dự toán giá , chi phí , quy chuẩn trong thiết kế thi công xây dựng công trình - H. : Tài chính, 2008. - 872 tr. ; 27 cm.
Cuốn sách gồm có 4 phần sau : Quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý đầu tư ; Quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý xây dựng ; Quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý đấu thầu; Chế độ phân bổ , quản lý , sử dụng , thanh toán vốn đầu tư ; quản lý tài sản Nhà nước . Cuốn sách góp phần giúp các đơn vị cá nhân và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực đấu thầu , đầu tư , xây dựng
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1