Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các giải pháp chống hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế:Đề tài cấp bộ - H. : Nxb Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 2001. - 352 tr. ; 29cm.
Đề tài gồm 4 phần.Phần1:Tính cáp thiết, mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp và quá trình nghiên cứu của đề tài.Phần 2:Tổng thuật kết quả nghiên cứu chính của đề tài.Phần 3:Các chuyên đề nghiên cứu của đề tài.Phần 4:Các bài tham luận trình bày tại các diễn đần chống hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế do Bộ tư pháp và phòng thương mại, công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay ở nước ta và xu thế lựa chọn:Đề tài cấp bộ Dương Đăng Huệ - H:, . - 175 tr. ; 29cm.
Đề tài bao gồm 2 phần chính.Phần 1:Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay và xu thế lựa chọn.Phần2:Các chuyên đề
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Cơ sở lý luận cho việc xây dựng chế định về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta:Đề tài - H : Nxb Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 1990. - 130 tr. ; 29cm.
Đề tài gồm 2 phần: Phần tổng thuật và phần báo cáo chuyên đề
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Đổi mới quản lý ngành tư pháp một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Đề tài cấp bộ - H : Nxb Bộ tư pháp, 2002. - 525 tr. ; 29cm.
Đề tài gồm 3 phần chính:Báo cáo phúc trình, Các chuyên đề nghiên cứu, Các tham luận tại hội thảo đổi mới quản lý ngành tư pháp
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1