Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những vấn đề về lý luận về xây dựng và thực hiện pháp luật trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ:Đề tài cấp bộ - H:, 1990. - 228 tr. ; 29cm.
Đề tài gồm 3 phần.Phần 1:Tổng thuật.Phần 2:Phần báo cáo chuyên đề.Phần 3:Phần trình bày lịch sử pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến nay và báo cáo hội thảo, kết quả điều tra, hỏi ý kiến các cơ quan Trung ương và địa phưong
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

       1 of 1