Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Administrative law / Peter Leyland - Anh : Nxb BlackStone press Limited, 1997. - 462P. ; 25cm.
Sách gồm: - Giới thiệu, học thuyết và lịch sử; - Các khái niệm hiến pháp và quyền hạn thi hành; - Vấn đề trách nhiêm: Vai trò của nghị viện và các dân biểu; - Nguyên tắc thanh tra chính phủ; - Xét xử và thẩm vấn; - Thể chế và quyền hạn; - Xét lại tư pháp; - Sự bất hợp pháp; - Sự không biết điều, sự vô lý và sự tương xứng; - Sai trái về thủ tục; - Nguyên tắc công bằng và ngay thẳng; - Sự loại trừ của xét lại tư pháp: Sự truy đoạt bất hợp pháp và những điều khoản giới hạn thời gian; - Đặc quyền và quyền hành pháp; - Đặc nhiễm công ích
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Agency in Private International law / H. L. E. Verhagen - London - Anh : Nxb Martinus nuhoff publishers, 1995. - 457P. ; 25cm.
Cuốn sách gồm: - Khái quát so sánh về quyền hành trong luật thực tại; - Luật pháp chi phối quyền lực của người được uỷ quyền bởi văn bản pháp lý, luật án lệ và lập pháp; - Cơ cấu và phạm vi của thông lệ quyền hành Hague; - Luật pháp chi phối mối quan hệ trong nước; - Quyền lực của người được uỷ quyền; - Hiệu quả của việc vận dụng quyền lực
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bàn về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của điều tra viên trong bộ luật tố tụng hình sự / Nguyễn Ngọc Kiện // Kiểm sát.Số 15( T8/2014). - H., 2014. - 37-41 tr. .
Qua bài viết, tác giả trình bày thực trạng các quy định quyền hạn của điều tra viên trong hệ thống tố tụng hình sự, các nhiệm vụ, quyền hạn cảu điều tra viên và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện về mặt lập pháp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bàn về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước / Trần Xuân Thung // Dân chủ và pháp luật.01/2012. - H., 2015. - 10-12tr. .
Phạm vi bài viết bàn về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, từ đó có các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này góp phần đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Các cơ quan chính phủ doanh nghiệp lớn của nhà nước và dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường= : Government agenaes large state corporation & forecast on fundamental market demands:Song ngữ Việt Anh / Nguyễn Mạnh Hùng - H. : Nxb thống kê, 1998. - 1069tr. ; 20,5cm.
Sách gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Phần 2: Dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường; Phần 3: Giới thiệu các doanh nghiệp lớn của nhà nước
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8