Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những điều cần biết về công đoàn các cấp tham gia giải quyết đình công và quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - H. : Nxb Lao động, 2007. - tr. ; 27cm.
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau đây: Đổi mới phương hướng tổ chức và hoạt động công đoàn trong điều kiện nhội nhập hiện nay, những văn bản chỉ đạo của Tổng liên đoàn về đổi mới phương hướng tổ chức và hoạt động công đoàn...
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Những nội dung chủ yếu của pháp luật hiện hành về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước / Dương Đức Chính // Nhà nước và pháp luật.Số 8(244)- 2008. - H.;, 2008. - tr.11-13 .
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta được khởi xướng từ năm 1992. Từ đó đến nay, Chính phủ đã ban hành khá nhiều các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam so với các nước còn khá mới mẻ, chưa có kinh nghiệm, nên các văn bản ban hành chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập, vướng mắc, khiến cho quá trình cổ phần hoá của doanh nghiệp nha fnước nói chung cũng như doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ công thương nói riêng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Để khắc phục những điểm yếu trên, ngày 26/6/2007 Chính phủ cho ra đời Nghị định số 109/2007/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Nghị định này được ban hành theo nguyên tắckế thừa những ưu điểm, mặt tích cực của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp của Nghị định này. Bài viết trình bày những nội dung chủ yếu của pháp luật hiện hành về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; nhất là những điểm mới so với các văn bản trước đây
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1