Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chính quyền cấp xã và cán bộ tư pháp xã / Dương Bạch Long - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 444 tr. ; 21 cm.
Giới thiệu chính quỳên cấp xã và nhiệm vụ tư pháp cấp xã; Thẩm quỳên, trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Một số văn bản pháp luật về tổ chức hoạt động tư pháp cấp xã
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động ủy ban nhân dân cấp xã / Dương Bạch Long - H. : , 2011. - tr. ; cm.
Cuốn sách gồm 3 chương: chương 1, chính quyền cấp xã trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước.Chương 2, tổ chức, điều hành hoạt động của ủy ban nhân dân xã.Chương 3, một số kỹ năng cơ bản của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đánh giá tác động kinh tế xã hội của một đạo luật - trước và sau khi ban hành/ : Thông tin khoa học pháp lý / Số 7+8/2009 Dương Bạch Long - H. : Nxb Tư pháp, 2009. - 76tr. ; 27cm.
Một số vấn đề lý luận về đánh giá tác động kinh tế xã hội của 1 đạo luật; kinh nghiệm của 1 số nước thuộc khối OECD về thực hiện RIA; đánh giá hoạt động kinh tế xã hội đối với chính sách pháp luật Việt Nam
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu chất thải nguy hại : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Dương Bạch Long - H. : Bộ Tư pháp, 2014. - 148 tr. ; 29 cm..
Nội dung đề tài là nghiên cứu, phân tích , làm rõ về yêu cầu, ý nghĩa của việc ngăn chặn, xử lí các vi phạm đối với các hành vi nhập khẩu chất thải nguy hại; Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu; Kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực về xử lý vi phạm hành chính nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu chất thải nguy hại trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Hỏi đáp các quy định của pháp luật về thừa kế / Dương Bạch Long - H. : , 2010. - 247tr. ; cm.
Cuốn sách bao gồm các câu hỏi được sắp xếp theo các chương: Chương 1: những quy định chung; Chương 2: di sản, người thừa kế, người để lại di sản, thừa kế theo di chúc; Chương 3: thừa kế theo di chúc; Chương 4: thừa kế theo pháp luật; Chương 5: thanh toán và phân chia di sản; Chương 6: các quy định riêng về thừa kế quyền sử dụng đất.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3