Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tương trợ tư pháp : kỉ yếu hội thảo - H. : NxbNhà pháp luật Việt-Pháp, 2006. - 77 tr. ; 29 cm.
Kỷ yếu đã ghi lại nội dung Hội thảo làm tài liệu nghiên cứu tham khảo cho các cơ quan và chuyên gia pháp luật của Việt Nam tham gia hội thảo về vấn đề tương trợ tư pháp.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1