Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế / Vũ Như Khôi - H. : Nxb Quân đội nhân dân, 2006. - 574 tr. ; 27 cm.
Cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Đảng lãnh đạo hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, đặt nền móng cho cách mạng XHCN và công cuộc đổi mới đất nước. Chương 2: Quá trình tìm tòi, thử nghiệm và đổi mới từng phần(1975-1986). Chương 3: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội(1986-1996). Chương 4: Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế(1996-2005).
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1