Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ngành tư pháp 60 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành / Duơng Thanh Mai - H. : Nxb. Tư pháp, 2005. - tr.; .
Cuốn sách tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo nghành tư pháp qua các thời kì phản ánh sinh động trung thực những định hướng và quan điểm lớn của Đảng, nhà nước ta và lãnh đạo ngành nhằm từng bước trưởng thành, thực hiện các mặt công tư pháp ngày càng mở rộng. Đông thời qua ý kiến phát biểu chỉ đạo công tác tư pháp của các đồng chí lãnh đạo bộ cũng thực hiện rõ nét những chặng đường giai đoạn phát triển của nghành, quá trình triển khai công tác tư pháp cùng những khó khăn, thuận lợi thành công tồn tại và khuyết điểm.
Đầu mục: 6 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1