Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước - pháp luật điều chỉnh và mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế / TS. Trần Tiến Cường - H. : Nxb thống kê, 2005. - 176 tr. ; 20,5 cm.
Nội dung cuốn sách nhằm giới thiệu kết quả của nghiên cứu này và tập trung trả lời những câu hỏi sau: Mục tiêu và phương thức đầu tư của nhà nước là gì? Chủ sở hữu nhà nước có các quyền gì? Ai là người được giao thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà nước? Các quyền của chủ sở hữu nhà nước được thực hiện như thế nào? Những luật nào điều chỉnh đối với các loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1