Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ "Phương pháp đào tạo các chức danh tư pháp" / Phan Hữu Thư - H. : , 2007. - 77 tr. ; 28cm.
Đưa ra cơ sở lý luận đào tạo chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, thực trạng sử dụng và giải pháp hoàn thiện phương pháp đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư Pháp
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam (1945-2009). Tập 1 Viện Khoa học pháp lý - H. : Tư pháp, 2010. - 567 tr. ; 27 cm..
Cuốn sách tập hợp các sự kiện đã được thẩm tra, đảm bảo tính chính xác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp trong quá trình từ năm 1945-2002
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam 1945-2009 / Tập 2 (2003-2009)Viện Khoa học pháp lý - H. : Tư pháp, 2010. - 546 tr. ; 27 cm..
Cuốn sách tập hợp các sự kiện đã được thẩm tra, đảm bảo tính chính xác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp trong quá trình từ năm 2003-2009.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005/ : / Tập 2 Hoàng Thế Liên - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 807tr. ; 24cm.
Bình luận về bộ luật dân sự, bảo vệ sự an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự góp phần thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế xã hội của đất nước 1 cách bền vững, hoàn thiện hệ thống pháp luật Viêt Nam thời ký đổi mới
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 / Viện khoa học pháp lý - H. : Tư pháp, 2005. - 696 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách đã giải thích, lý giải cụ thể, rõ ràng, chính thống để áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật giúp bạn đọc nghiên cứu, học tập Bộ luật Tố tụng hình sự.
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10