Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các cơ quan chính phủ và chương trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước : Gorvenment agencies and state businesses renovation programs / Ts. Nguyễn Mạnh Hùng - H. : NXB Thống kê, 2004. - 836 tr. .
Nội dung cuốn sách gồm có: - Những quy định chung: Luật tổ chức chính phủ, quy chế làm việc của chính phủ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - Cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - Cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ: Danh sách tổ chức có chức năng quản lý nhà nước, tổ chức sự nghiệp.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1