Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chỉ dẫn áp dụng pháp luật về đất đai / Dương Bạch Long, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Hiển - H. : Nxb chính trị quốc gia, 2004. - 2368 tr. ; 24 cm.
Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc có thông tin tương đối hoàn thiện và hệ thống các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. Cuốn sách gồm 4 phần: Phần 1/ Chỉ dẫn áp dụng các quy định của Luật đất đai năm 1993, thư mục các vấn đề mà pháp luật quy định, giúp bạn đọc tra cứu những văn bản, những quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề được đưa ra; số trang của quy phạm hay văn bản được in tại phần sau. Phần 2/ Quy định pháp luật về đất đai theo Luật đất đai năm 1993. Phần 3/ Chỉ dẫn áp dụng các quy định của Luật đất đai năm 2003. Phần 4/ Quy định pháp luật về đất đai theo Luật đất đai năm 2003
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1