Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cấu thành tội phạm lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa - H. : Nxb tư pháp, 2004. - 119 tr. ; 20,5 cm.
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận chung về cấu thành tội phạm; vấn đề yêu cầu và kỹ thuật xây dựng các cấu thành tội phạm; đánh giá thực trạng của việc xây dựng các cấu thành tội phạm trong Bộ luật hình sự hiện hành và đưa ra hướng hoàn thiện các cấu thành tội phạm; bảo đảm cho các cấu thành tội phạm có tính rõ ràng, thống nhất và chính xác khoa học
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1