Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
10 công việc chuyên viên trong quản lý hành chính nhà nước / - H. : NxbKhoa học kĩ thuật, 2004. - 144 tr. ; 20.5cm.
Cuốn sách đề cập đến tiếp nhận và tổ chức thi hành quyết định của cơ quan quản lí cấp trên, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của cơ quan quản lí cấp dưới, ra quyết định quản lí nhà nước, theo dõi việc thi hành quyết định, soạn thảo và theo dõi việc thi hành văn bản điều hành điều hành trong quản lí nhà nước, xây dựng chương trình làm việc của cơ quan quản lí nhà nước, báo cáo trong quản lí nhà nước, giúp lãnh đạo làm việc ngoài nhiệm sổ, giao tiếp công vụ.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta / Nguyễn Duy Gia - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1995. - 324 tr. .
Đây là một công trình nghiên cứu công phu tiếp cận một cách có hệ thống những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý Nhà nước nói chung và nền hành chính quốc gia nói riêng. Tác giả cũng đề cập phương pháp luận tiếp cận vấn đề, giúp người đọc, người học có thể nghiên cứu tốt khoa học về nhà nước và nền hành chính cũng như các khoa học gần kề khác
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình quản lý hành chính nhà nước - H. : Nxb Lao động, 1994. - 525 tr. .
Gồm 5 phần: 1/ Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 2/ Những vấn đề cơ bản của xã hội học. 3/ Tổ chức lao động khoa học trong cơ quan nhà nước. 4/ Thống kê trong quản lý nhà nước. 5/ Hệ thống kế toán nhà nước
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình quản lý hành chính nhà nước Tập 1 : Đào tạo công chức hành chính - ngạch cán sự - H. : Nxb Lao động, 1993. - 559 tr. .
Gồm 6 phần: 1/ Những vấn đề cơ bản về luật hình sự và tố tụng hình sự. 2/ Luật dân sự. 3/ Luật kinh tế. 4/ Một số vấn đề cơ bản về tội phạm học. 5/ Tâm lý học trong quản lý nhà nước. 6/ Nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước / Nguyễn Văn Thâm - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2001. - 423tr. ; 19cm.
Nội dung cuốn sách bao gồm một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các văn bản quản lý nhà nước như: Thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước,...
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2