Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cải cách hệ thống tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý hành chính Nhà nước , xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước / Nguyễn Duy Gia - H., 1990. - 100tr. ; 29,5cm.
Đề tài gồm 2 phần.- Phần 1: cải cách hệ thống tổ chức , hoạt động của bộ máy hành cính Nhà nước- nước CHXHCN Việt nam. -Phần 2: xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cải cách nền hành chính quốc gia / Nguyễn Duy Gia - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1995. - 324tr ; 19cm..
Đây là công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung nền hành chính nói riêng và phương pháp tiếp cận vấn đề. Sách gồm 6 chương: Xu hướng quốc tế hóa; Những vấn đề về cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước...
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta / Nguyễn Duy Gia - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1995. - 324 tr. .
Đây là một công trình nghiên cứu công phu tiếp cận một cách có hệ thống những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý Nhà nước nói chung và nền hành chính quốc gia nói riêng. Tác giả cũng đề cập phương pháp luận tiếp cận vấn đề, giúp người đọc, người học có thể nghiên cứu tốt khoa học về nhà nước và nền hành chính cũng như các khoa học gần kề khác
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1