Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự : Số chuyên đề / Bộ Tư pháp - H. : Tư pháp, 2015. - 200 tr. ; 17 cm..
Ngày 25/11/2014. Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi hành án dân sự. Để giúp bạn đọc có thể tìm hiểu những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi hành án dân sự, Tạp chí Dân chủ và pháp luật đã tổ chức biên soạn và phát hành số chuyên đề " Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự"
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Báo cáo tóm tắt sơ kết thực hiện NQ 48 - NQ/TW/ - H. : , 2010. - tr48. ; 28cm.
Báo cáo gồm 2 phần: Phần 1: Sơ kết thực hiện kế hoặch thực hiện nghị quyết số 48 - NQ/TW; Phần 2: Đánh giá nhu cầu và định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2011 - 2020.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bảo đảm, quyền con người và quyền công dân bằng thiết chế tư pháp: Số chuyên đề / Bộ Tư pháp - H. : Tư pháp, 2014. - 200 tr. ; 17 cm..
Để góp phần vào quá trình nghiên cứu, thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 3013 về đảm bảo quyền con người và quyền công dân, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi các quy định này, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức biên soạn số chuyên đề " Bảo đảm quyền con người và quyền công dân bằng thiết chế tư pháp" với nội dụng bao gồm các bài viết về việc bảo đảm và thực thi các chế định về quyền con người và quyền công dân bằng các thiết chế tư pháp, hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Biên niên lịch sử Bộ tư pháp Việt Nam (1945-2002) / Tập1 Bộ Tư pháp - H. : Tư pháp, 2015. - 571 tr. ; 19 cm..
Cuốn sách đã tập hợp, hệ thống những sự kiện lịch sử của Bộ Tư pháp Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2002 theo trình tự thời gian bắt đầu từ tháng 3 năm 1945-Tổ chức Tư pháp trong Ủy ban Dân tộc giải phóng đến tháng 12 năm 2002. Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ và tăng cường công tác dân vận năm 2002.
Đầu mục: 6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam (2003-2009) / Tập 2 Bộ Tư pháp - H. : Tư pháp, 2015. - 551 tr. ; 19 cm..
Cuốn sách đã tập hợp, hệ thống những sự kiện lịch sử của Bộ Tư pháp từ năm 2003 đến năm 2009 theo trình tự thời gian bắt đầu từ ngày 07 đến 08 tháng 01 năm 2003 đến ngày 22 tháng 12 năm 2009
Đầu mục: 6 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 21