Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống thông tin pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật ở Việt nam đến năm 2010 : Chuyên đề thông tin KHPL / Nguyễn Duy Lãm, Dương Thanh Mai, Nguyễn Đức Giao - H. : Viện KHPL, 2003. - .
Cuốn sách gồm 6 phần đánh giá thực trạng nhu cầu và chiến lược phát triển hệ thống thông tin pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời đưa ra kế hoạch hành động, thực thi chiến lược phát triển hệ thống thông tin pháp luật và công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Cuốn sách giúp bạn đọc có một cái nhìn tổng thể vè nhu cầu phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1