Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tìm hiểu các quy định của pháp luật về thừa kế / Dương Bạch Long, Nguyễn Xuân Anh - H. : Nxb chính trị quốc gia, 2002. - 363 tr. ; 20,5 cm.
Cuốn sách được xây dựng thành hai phần: Phần 1 bao gồm 101 câu hỏi và trả lời, giải thích một cách cụ thể về các quy định của pháp luật thừa kế; giải quyết các tình huống hay gặp phải trong thực tiễn. Phần 2:Gồm hệ thống các quy định của pháp luật về thừa kế có khả năng vận dụng trong thực tiễn xét xử các tranh chấp về thừa kế trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách giúp nhân dân và cán bộ cơ sở nắm được những quy đinh của pháp luật một cách cơ bản nhất về thừa kế
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1