Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vấn đề về lao động, việc làm và đời sống người lao động ở Việt nam hiện nay / Chủ biên: ThS. Đinh Đăng Định - H. : Nxb lao động, 2004. - 291 tr. ; 19 cm.
Nhằm góp phần làm rõ những vấn đề về lao động, việc làm và đời sống người lao động ở Việt nam NXB Lao động xuất bản cuốn sách "Một số vấn đề về lao động, việc làm và đời sống người lao động ở Việt nam hiện nay". Cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1/ Lao động, việc làm và đời sống - những vấn đề lý luận và thực tiễn. Chương 2/ Thực trạng lao động, việc làm và đời sống người lao động ở Việt nam. Chương 3/ Những phương hướng và giải pháp căn bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động, việc làm và đời sống ở Việt nam hiện nay
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1