Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cấu thành tội phạm lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa - H. : Nxb tư pháp, 2004. - 119 tr. ; 20,5 cm.
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận chung về cấu thành tội phạm; vấn đề yêu cầu và kỹ thuật xây dựng các cấu thành tội phạm; đánh giá thực trạng của việc xây dựng các cấu thành tội phạm trong Bộ luật hình sự hiện hành và đưa ra hướng hoàn thiện các cấu thành tội phạm; bảo đảm cho các cấu thành tội phạm có tính rõ ràng, thống nhất và chính xác khoa học
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu về cấu thành tội phạm và trách nhiệm hình sự / Tôn Vận Anh, Tiểu Tân // Tạp chí Bình luận Luật học.số 4/2006. - Vũ Hán. : Nxb Đại học Vũ Hán, 2006. - tr. 154-158 .
Nghiên cứu trách nhiệm hình sự trong cấu thành phạm tội là một trong những thuật ngữ được các cơ quan lập pháp thường dùng. Đối với thuật ngữ này có ý nghĩa trong luật hình sự, nó chỉ một loại công năng nhưng việc nhận thức về vấn đề này chưa được đồng nhất. Tác giả đã dẫn chứng những trường hợp dùng thuật ngữ này trong thực tế có sự không giống nhau, thậm chí có xung đột với quy định của pháp luật.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Sự giao thoa trong cấu thành tội phạm của một số tội xâm phạm an ninh quốc gia / Phùng Văn Tài // Nhà nước và Pháp luật.04/2013. - H., 2013. - 49-59 .
Tác giả bài viết bàn về sự giao thoa trong cấu thành tội phạm của một số tội xâm phạm an ninh Quốc gia như: tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp,…
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Vấn đề phân loại cấu thành tội phạm đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) / Nguyễn Anh Tuấn // Nhà nước và pháp luật.07/2013. - H., 2013. - 65-75 .
Trong khoa học pháp lý hình sự, cấu thành tội phạm có vị trí quan trọng về mặt lý luận, nhưng trong các công trình nghiên cứu ở Việt Nam còn nhiều quan điểm khác nhau về loại cấu thành tội phạm cũng như việc xây dựng và xác định các loại cấu thành tội phạm đối với các tội phạm cụ thể trong Bộ luật HÌnh sự, trong đó có các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Từ nhận thức lý luận trên đã dẫn đến một thực trạng là, việc áp dụng pháp luật hình sự trong xử lý các đối tượng phạm tội có những quan điểm không thống nhất với nhau trong quá trình giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự của người phạm tội nói chung và người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia nói riêng. Trong bài viết này, tác giả bàn về vấn đề phân loại cấu thành tội phạm đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự hiện hành và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác phòng ngừa và đấu tranh đối với loại tội phạm này.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1