Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cần phải tuyển chọn cán bộ tư pháp để xây dựng nước Trung Quốc vững mạnh / Lưu Trung Kỳ, Lưu Triệu Nhất // Tạp chí Tư pháp Trung Quốc.số 3/2006. - Bắc Kinh. : Nxb pháp luật, 2006. - tr. 82-83 .
Năm 2002 Trung Quốc thực hiện chế độ thi tuyển kiểm tra tư cách đối với cán bộ tư pháp, qua 4 năm đầu thực hiện cho thấy việc tổ chức thi tuyển thống nhất để lựa chọn cán bộ tư pháp có bước phát triển mới rất đáng khích lệ và đạt hiệu quả cao, chất lượng công tác hành chính tư pháp được nâng lên một bước phát triển quan trọng. Vì vậy, việc thi tuyển cán bộ tư pháp cần được khẳng định giá trị của nó đối với xã hội và hoàn thiện những vấn đề chưa được đề cập trong các quy định của pháp luật về việc thi tuyển cán bộ tư pháp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chính quyền cấp xã và cán bộ tư pháp xã / Dương Bạch Long - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 444 tr. ; 21 cm.
Giới thiệu chính quỳên cấp xã và nhiệm vụ tư pháp cấp xã; Thẩm quỳên, trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Một số văn bản pháp luật về tổ chức hoạt động tư pháp cấp xã
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chuyên đề: Đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn - thực trạng và phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động / Số 5 Lê Thu Ba - H. : Viện KH pháp lý, 2003. - 156 tr. ; 20,5 cm.
Nội dung cuốn sách đề cập đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đôị ngũ cán bộ tư pháp xã; thực trạng, công tác quản lý và phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp xã. giới thiệu một số chuyên đề nghiên cứu về đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn...
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Khoa - H. : Tư pháp, 2017. - tr.255 ; cm.21.
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: một số vấn đề lý luận Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp; Chương II: Chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và quá trình triển khai thực hiện; Chương III: Kết quả và kinh nghiệm của Đảng về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp.
Đầu mục: 3

5
Đào tạo các chức danh Tư pháp - nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp trong sạch, vững mạnh / Phan Chí Hiếu // Dân chủ và pháp luật.Số chuyên đề Tháng 1/2011. - H.;, 2011. - tr.28-32 .
Bài viết đề cập đến thực trạng hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp trong thời gian qua; một số hạn chế, bất cập và nguyên nhân;Một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2