Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
60 câu hỏi và trả lời đối với HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 1994-1999 / Nguyễn Mạnh Hùng - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1995. - 108 tr. .
Gồm 60 câu hỏi xoay quanh các vấn đề sau: 1. Những quy định chung. 2. Hội đồng nhân dân. 3. uỷ ban nhân dân. 4. Tổ chức HĐND và UBND trong trường hợp đặc biệt
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
60 câu hỏi và trả lời đối với hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994 - 1999 / Nguyễn Mạnh Hùng - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1995. - 107 tr. ; 19 cm..
Gồm 2 phần: 1/ Những câu hỏi và trả lời, gồm: các quy định chung; Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân; Tổ chức HĐND và UBND trong trường hợp đặc biệt. 2/ Luật tổ chức HĐND và UBND
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các chức năng trong tố tụng hình sự Việt nam:Những vấn đế lý luận và thực tiễn: Luận án tiến sĩ / Nguyễn Mạnh Hùng - H., 2012. - 167tr. ; 24cm.
Những vấn đề lý luận chung về chức năng tố tụng hình sự. Các chức năng tố tụng hình sự Việt Nam - Thực trạng và các vấn đề đặt ra. Quan điểm và các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về chức năng tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Các cơ quan chính phủ doanh nghiệp lớn của nhà nước và dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường= : Government agenaes large state corporation & forecast on fundamental market demands:Song ngữ Việt Anh / Nguyễn Mạnh Hùng - H. : Nxb thống kê, 1998. - 1069tr. ; 20,5cm.
Sách gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Phần 2: Dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường; Phần 3: Giới thiệu các doanh nghiệp lớn của nhà nước
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các trường hợp khiếu nại không được thụ lý theo quy định của Luật Khiếu nại – những hạn chế và hướng hoàn thiện / Nguyễn Mạnh Hùng // Thanh tra.08/2013. - H., 2013. - 9-11 .
Luật Khiếu nại được ban hành là một bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính, góp phần bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tuy vậy, các quy định của Luật về trường hợp khiếu nại không được thụ lý vẫn mang nặng tính liệt kê, không đầy đủ, thiếu thống nhất, không rõ ràng và có nhiều nội dung bất hợp lý. Tình trạng này đã và sẽ gây nhiều khó khăn cho cả việc khiếu nại và thụ lý giải quyết khiếu nại hành chính.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9