Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chuyên đề những vấn đề cơ bản về pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới. / Chuyên đề thông tin khoa học pháp lý:Liên bang Nga, Mỹ, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, CH Pháp, CHLB Đức /Lê Cảm, Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn, Trần Quang Tiệp, Trịnh Quốc Toản - H. : Viện NCKH pháp lý, 2002. - 142 tr. ; 20,5 cm.
Sách gồm 5 phần giới thiệu với bạn đọc những vấn đề cơ bản về phần chúng pháp luật hình sự của Liên bang Nga, Mỹ, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, CH Pháp và CHLB Đức. Cụ thể là về hệ thống pháp luật hình sự, về tội phạm, về hình phạt và quyết định hình phạt; về các quy định cơ bản khác của phần chung luật hình sự.
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1