Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
“Luật sư công” và “Luật sư tư” với nhu cầu về dịch vụ pháp lý của Bộ Tư pháp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế / Nguyễn Thanh Tú // Nhà nước và pháp luật.10/2013. - H., 2013. - 59-68 .
Nhu cầu về dịch vụ pháp lý trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của cơ quan Nhà nước nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng là rất lớn. Dịch vụ pháp lý này có thể được cung cấp thông qua đội ngũ chuyên gia pháp lý nội bộ, các công ty luật, hay kết hợp cả hai. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm quốc tế và đánh thức thực trạng sử dụng dịch vụ pháp lý này của Bộ Tư pháp để từ đó đưa ra một số nhận xét, đề xuất.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Attorney general's department : Annual report - Australia : Australian government publishing service Canberra, 1994. - 380 p. .
Hoạt động của Ban lãnh đạo, các hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật: quốc tế, tranh tụng, thương mại. Hoạt động của các cục, vụ: luật doanh nghiệp, luật hình sự; bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng, phá sản, uỷ thác, các hoạt động tương trợ pháp luật, vấn đề duy trì việc tuân thủ luật, trật tự và an ninh xã hội
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bàn về vị trí vai trò của Thanh tra trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp / Trần Quốc Phú, Nguyễn Thắng Lợi // Thanh tra.Số 9. - H. : Thanh tra nhà nước, 2001. - tr.14-17 .
Việc tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước nói chung, của Bộ Tư pháp nói riiêng là đòi hỏi khách quan, là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Có nhiều biện pháp để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, trong đó có biện pháp chống "chồng chéo". Đây là 1 việc phải làm thường xuyên mới mong đạt được hiệu quả cao. Trên vị trí, vai trò của Thanh tra ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, các tác giả đã đặt ra một số vấn đề về chồng chéo như: Nếu có hiện tượng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa một số đơn vị của Bộ Tư pháp, thì mức độ đến đâu? Nó là bản chất hay hiện tượng? Việc giải quyết hiện tượng chồng chéo thế nào? Trong khuôn khổ bài viết tác giả đã tập trung giải quyết những vấn đề đã nêu trên.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Báo cáo công tác năm 1952 của Bộ Tư pháp - . - 45 tr. .
Hoạt động của ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 1952
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo cáo của Bộ Tư pháp ngày 14/3/1958 - . - 4 tr. .
1. Công văn số 530 - BAC trích yếu về việc phổ biến và thi hành sắc luật số 002/SLT. 2. Công văn số 361-VP/P4 trích yếu về việc thành hành pháp luật của Bộ công an
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12