Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Định mức khảo sát thiết kế - đầu tư trong xây dựng cơ bản / Huỳnh Minh Nhi, Nguyễn Quang Huy, Hà Mạnh Hùng, Vũ Việt Quang - H. : Nxb thống kê, 2002. - 765 tr. ; 27 cm.
Cuốn sách gồm 7 phần trình bày các vấn đề về đấu thầu và đầu tư trong XDCB như: Định mức sửa chữa trong XDCB, định mức tính toán khảo sát xây dựng, đơn giá khảo sát xây dựng, bản ggiá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng, định mức vật tư trong XDCB. Cuốn sách nhằm thông tin rộng rãi những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1