Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỷ yếu kết quả nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ năm 2000 - H. : Nxb khoa học kỹ thuật, 2003. - 344 tr. ; 27 cm.
Cuốn sách tập hợp 19 đề tài khoa học của các tác giả thuộc Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ về các vấn đề khoa học và công nghệ mà bạn đọc quan tâm.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1