Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đại hội 16 Đảng cộng sản Trung quốc, những điều ít được công bố : Tài liệu cần tham khảo đặc biệt / Nguyễn Văn Lập - H. : Nxb Hà nội, 2002. - 344 tr. ; 21 cm.
Cuốn sách gồm 4 chương với những nội dung sau: 1/ Đại hội 16 Đảng cộng sản Trung quốc. 2/ Công tác lý luận và tư tưởng trước đại hội 16. 3/ Những thách thức đối với ĐCS Trung quốc. 4/ Tư liệu. Cuốn sách giúp cho bạn đọc có được tài liệu tham khảo tương đối khái quát về sự kiện quan trọng này. Đồng thời bạn đọc có thêm những thông tin tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu của mình.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đảng cộng sản Trung Quốc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ / Nguyễn Minh Tuấn // Lý luận chính trị.Số 9/2010. - H.;, 2010. - tr.83-88 .
Để có được đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, Đảng cộng sản Trung Quốc đã quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vì mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cải cách, mở cửa.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hội thảo lý luận giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Trung Quốc: Phát triển khoa học, hài hoà trong xây dựng kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2008. - 339tr. ; 21cm.
Nội dung cuốn sách tập hợp các tham luận của các nhà khoa học nghiên cứu lí luận và thực tiễn,những người làm công tác lý luận, tư tưởng của hai Đảng tại hội thảo ở Trung Quốc ngày 28 đén 30/7/2007
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Những bước phát triển chủ yếu về lý luận xây dựng Đảng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc / Nguyễn Huy Quý // Nghiên cứu Trung Quốc.số 10/2009. - H.;, 2009. - tr.9-16 .
Phát triển lý luận xây dựng Đảng từ một Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng sang một Đảng cầm quyền. Phát triển lý luận xây dựng Đảng khi chuyển sang cải cách mở cửa. Phát triển lý luận xây dựng Đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và toàn cầu hoá - Tư tưởng quan trọng "ba đại diện".
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quá trình nhận thức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc về vấn đề sở hữu / Đỗ Tiến Sâm // Nghiên cứu Trung Quốc.Số 1(113)/T1/2011. - H.;, 2011. - tr.13-18 .
Từ khi thực hiện cải cách mở cửa cuối năm 1978 đến nay, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn, sức sản xuất xã hội, sức mạnh tổng hợp của đất nước và đời sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Thành tựu trên là kết quả tất nhiên của quá trình nhận thức và không ngừng cải cách về thể chế, trong đó cải cách về chế độ sở hữu đóng vai trò then chốt. Theo các nhà khoa học Trung Quốc, có ba đột phá lớn về lý luận sở hữu - bao gồm các lĩnh vực kết cấu, nội dung và hình thức thực hiện.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1