Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn thực trạng và phương hướng kiện toàn : Tài liệu hội thảo - H. : Bộ Tư pháp, 2001. - 29 cm .
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết, báo cáo đánh giá về thực trạng công tác tư pháp, đội ngũ cán bộ tư pháp và các cơ quan tư pháp xã, phường, thị trấn. Phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trong giai đoạn hiện nay. Công tác trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - thực trạng và giải pháp.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1