Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chuyên đề đổi mới các cơ quan tư pháp, những vấn đề lý luận và thực tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa học tổ chức tại Vinh ngày 10/11/1994 - H. : Viện NCKH pháp lý, 1994. - 116 tr. ; 19 cm.
Cuốn kỷ yếu là những bài phát biểu của các nhà khoa học, các nhà quản lý của Bộ Tư pháp, đại diện của các cơ quan tư pháp tỉnh Nghệ an và giám đốc sở tư pháp của Hà tĩnh, Thanh hóa, Đắc lắc về những vấn đề liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1