Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1994. - 536 tr. ; 24 cm.
Cuốn sách gồm 3 phần, ở mỗi phần được sắp xếp theo thứ tự thời gian và thẩm quyền ban hành. Phần A/ Trích một số quy định của Hiến pháp về hình sự và tố tụng hình sự. Phần B/ Tập hợp và hệ thống hóa những văn bản pháp luật về hình sự. Phần C/ Tập hợp và hệ thống hóa những văn bản pháp luật về tố tụng hình sự.
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1