Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phong trào công nhân quốc tế= : Những vấn đề lịch sử và lý luận - M. : Nxb Tiến bộ, 1985. - 760 tr. ; 22 cm.
Nội dung cuốn sách bao quát suốt thời kỳ từ công xã Pa ri đến cuộc cách mạng Nga đầu tiên, nghiên cứu một cách toàn diện những quá trình quan trọng, nói lên việc giai cấp vô sản trở thành đội tiên phong trong quá trình phát triển của xã hội, phân tích một cách có so sánh phong trào công nhân ở các vùng khác nhau. Tập sách còn nêu rõ sự phát triển to lớn ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác, sự thành lập và phát triển của các đảng XHCN, các công đoàn và các tổ chức công nhân khác. Tập sách đặc biệt chú ý đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản Nga, đến sự phát triển một cách sáng tạo của Lê Nin đối với chủ nghĩa Mác và sự thành lập đảng của những người bôn sê vích, mở ra một giai đoạn mới trong quá trình cách mạng thế giới.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1