Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chế độ, chính sách đối với bà mẹ Việt nam anh hùng và người có công với cách mạng - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 2001. - 332 tr. ; 21 cm.
Cuốn sách tập hợp các văn bản chủ yếu về chế độ, chính sách đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng, người có công với cách mạng; chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ; chế độ, chính sách đối với quân nhân, cán bộ, thanh niên xung phong trong kháng chiến do UBTVQH, Chính phủ nước CHXHCN Việt nam và một số Bộ, Ban, Ngành chức năng ban hành.
Đầu mục: 5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1