Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biên niên sự kiện thế giới 2000 / Chủ biên: Hồ Tiến Nghị; Nguyễn Duy Cương - H. : Thông tấn xã Việt nam, 2001. - 332 tr. ; 29 cm.
Cuốn sách giới thiệu về các sự kiện chính trị, kinh tế, Khoa học công nghệ, xã hội, thể thao, môi trường diễn ra trên thế giới năm 2000. Cuốn sách đưa ra một bức tranh tổng thể về thế giới năm 2000, bao quát toàn bộ những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa và đáng chú ý, đi sâu phản ánh kỹ về những sự kiện nổi bật. Cuốn sách là ấn phẩm thông tin - tư liệu cần thiết đối với các cơ quan và cán bộ làm công tác trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học - công nghệ.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1