Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đánh giá tác động của các kết quả nghiên cứu khoa học đối với việc hoàn thiện thể chế về quản lý ngành Tư pháp/ - H. : , 2012. - 36tr.: ; 30 cm.
Chuyên đề trình bày về 2 khía cạnh chính: Tình hình triển khai và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế về quản lý thi hành án, phân tích nhu cầu nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ quản lý công tác thi hành án trong thời gian tới
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đấu tranh phòng, chống các tội phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư pháp: đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Trần Mạnh Đạt - H. : , 2012. - 302tr.: ; 30 cm.
Đề tài nghiên cứu về đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư pháp. Đề xuất những phương án, giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống các tội phạm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phát triển xã hội
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong thời kỳ phát triển mới của đất nước / Dương Xuân Ngọc // Lý luận chính trị và truyền thông.Tháng 5/2013. - H., 2013. - 18-23 .
Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị là hoạt động nghiên cứu làm sáng tỏ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước. Bài viết nêu lên một số ý kiến xoay quanh việc tìm kiếm giải pháp, trong đó có giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học lý luận đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế / Nguyễn Thị Cành - TP.HCM : Nxb đại học quốc gia TP.HCM . - 239 tr. ; 20,5 cm.
Kết cấu của giáo trình gồm có 8 chương trình bày những vấn đề liên quan đến các khái niệm chung của khoa học và nghiên cứu khoa học, hiện tượng và tư duy khoa học, các loại khoa học, cộng đồng khoa học, phương pháp và quan điểm khoa học, các bước tiến hành quá trình nghiên cứu. Đồng thời tác giả cũng đã đưa ra các bước tiến hành một nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và đông đảo bạn đọc
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Nghiên cứu khoa học ở các cơ sở đào tạo luật- thực trạng và các giải pháp liên kết, phối hợp với viện khoa học pháp lý - H., 2010. - 64tr.: ; 28 cm.
Tập hợp các bài viết và tham luận tại hội thảo " Nghiên cứu khoa học ở các cơ sở đào tạo luật- thực trạng và các giải pháp liên kết, phối hợp với viện khoa học pháp lý
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4