Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hội thảo những thách thức về phương diện pháp lý trước quá trình toàn cầu hóa - H. : Nhà pháp luật Việt Pháp, 2000. - 120 tr. .
Tập kỷ yếu này giúp chúng ta tìm ra các câu trả lời về những thách thức của phương diện pháp lý trong quá trình toàn cầu hoá. Qua đây, cũng đòi hỏi các nhà làm luật ở Việt Nam phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và các văn bản pháp luật kinh tế, thương mại phù hợp các chuẩn mực của WTO, việc xây dựng sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật cần được tiến hành 1 cách hoàn thiện, tổng thể
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1