Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được bổ sung năm 2017 (Phần chung) / Nguyễn Ngọc Hòa - H. : Tư pháp, 2017. - 435 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 – Phần chung” do GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội chủ biên. Đây là cuốn sách được bạn đọc hoạt động trong lĩnh vực pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng trông đợi vì Bộ luật hình sự năm 2015 có rất nhiều điểm mới trong phần chung, cần được hiểu một cách thấu đáo. Nhóm tác giả tham gia gồm GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) bình luận từ chương I đến chương IV; PGS.TS Trịnh Quốc Toản bình luận từ chương V đến chương VII; GS.TS Lê Thị Sơn bình luận từ chương VIII đến chương XI và TS Trần Văn Dũng bình luận chương XII. Đây là những chuyên gia về pháp luật hình sự có uy tín, tạo nên chất lượng cao cho cuốn bình luận này.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:1)

2
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quyển 1, (Phần các tội phạm) / Nguyễn Ngọc Hòa - H. : Tư pháp, 2018. - 605tr. ; 24cm..
Sách do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực hình sự dày công nghiên cứu. Thông qua việc phân tích, bình luận từng điều luật của 07 chương thuộc Phần các tội phạm (từ Điều 108 đến Điều 247) Bộ luật hình sự, cuốn sách phản ánh quan điểm của tác giả về những nội dung mới, những sửa đổi mang tính tích cực của Bộ luật, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm còn có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:5)

3
Các định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hòa // Luật học.04/2013. - H., 2013. - 24-30 .
Bài viết nêu lên các vấn đề trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự như: các vấn đề liên quan đến sự thay đổi nhận thức, các vấn đề cần được bổ sung để đảm bảo tính đầy đủ của bộ luật, các vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình luật hình sự Việt nam - H. : Nxb công an nhân dân, 2000. - 739 tr. ; 22 cm.
Đây là bộ giáo trình luật hình sự hoàn chỉnh, thống nhất gồm phần chung và phần các tội phạm, giáo trình được kết cấu theo nhóm các tội phạm, các vấn đề. Đặc biệt giáo trình lần này được xây dựng thêm chương mới là chương Một số vấn đề lý luận chung về định tội danh. Với mục tiêu cung cấp những nguyên tắc cơ bản và các kỹ năng áp dụng các tri thức tổng hợp về luật hình sự để xác định tội danh. Giáo trình đảm bảo kết hợp giữa tính khoa học với tính có căn cứ theo luật định. Đây là tài liệu thiết thực cho các cán bộ giảng dạy, sinh viên ngành luật và các cán bộ đang công tác trong ngành luật
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình luật hình sự Việt nam, tập 1 / - H. : Nxb công an nhân dân, 1999. - 203 tr. .
Tập 1 cuốn sách có từ chương I - XVI, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạm và quy định hình phạt cho những tội phạm ấy
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4