Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2000 - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 2000. - 202 tr. ; 19 cm.
Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2000. Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đóp góp vào dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2000. Báo cáo của Chính phủ. Báo cáo bổ sung của một số Bộ, ngành. Tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội về phwong hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2000. Dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2000. Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000. Báo cáo tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1