Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Attorney general's department : Annual report - Australia : Australian government publishing service Canberra, 1994. - 380 p. .
Hoạt động của Ban lãnh đạo, các hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật: quốc tế, tranh tụng, thương mại. Hoạt động của các cục, vụ: luật doanh nghiệp, luật hình sự; bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng, phá sản, uỷ thác, các hoạt động tương trợ pháp luật, vấn đề duy trì việc tuân thủ luật, trật tự và an ninh xã hội
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ba mươi năm Đảng nhân dân cách mạng Lào / Cay Xơn Phôm Vi Hản - H. : Nxb sự thật, 1985. - 37tr. ; 19cm.
Sách tổng kết những hoạt động và những thành tựu to lớn của Đảng trong 30 năm qua, đồng thời nêu rõ đường lối và những nhiệm vụ đối nội và đối ngoại của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bàn về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của điều tra viên trong bộ luật tố tụng hình sự / Nguyễn Ngọc Kiện // Kiểm sát.Số 15( T8/2014). - H., 2014. - 37-41 tr. .
Qua bài viết, tác giả trình bày thực trạng các quy định quyền hạn của điều tra viên trong hệ thống tố tụng hình sự, các nhiệm vụ, quyền hạn cảu điều tra viên và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện về mặt lập pháp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Các cơ quan chính phủ doanh nghiệp lớn của nhà nước và dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường= : Government agenaes large state corporation & forecast on fundamental market demands:Song ngữ Việt Anh / Nguyễn Mạnh Hùng - H. : Nxb thống kê, 1998. - 1069tr. ; 20,5cm.
Sách gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Phần 2: Dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường; Phần 3: Giới thiệu các doanh nghiệp lớn của nhà nước
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các văn bản về tổ chức,nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan nhà nước và về xử lý vi phạm hành chính : Lưu hành nội bộ - H. : NXB Tòa án nhân dân tối cao, 1996. - 523 tr. .
Phần thứ I: Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng nhiệm vụ , quyền hạn,và tổ chức của các văn phòng quốc hội, văn phòng của Chủ tịch nước, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ,các cơ quan thuộc chính phủ và hội đồng nhân dân,ủy ban nhân dân các cấp. Phần thứ II: Các văn bản quy phạm pháp luật quy địnhvề xử phạt hành chính
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17